تعریف چدن خاکستری

تعریف چدن خاکستری

چدنهای خاکستری آلیاژهایی هستند که مبنای آنها سیستم آهن و کربن (IRON CARBON SYSTEM) بعلاوه تعداد دیگری از عناصر است که مهمترین آنها سیلیس، منگنز، گوگر...